24.03.2011 г.

Бр. 24 от 23.03.2011

Най-важното

  • Наредба за военномедицинска експертиза.

Променени актове

  • Няма

Нови актове

  • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време
  • Медицински стандарти за определяне годността за военна служба в мирно време - приложение № 1 към чл. 2 на наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време