18.03.2011 г.

Бр. 22 от 18.03.2011

Най-важното

 • Постановление за заеми на общините от централния бюджет по ПРСР 2007 – 2013 г.
 • Постановление за Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.
 • ДВ бр.21 от 15.03.2011 г.
 • Постановление за прилагане на Закона за концесиите.

Променени актове

 • Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (загл. изм. - дв, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на културата
 • Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
 • Постановление № 323 от 19 декември 2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Нови актове

 • Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
 • Наредба № Із-575 от 2 март 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
 • Постановление № 58 от 11 март 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 323 на министерския съвет от 2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 1 ...
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20...
 • Постановление № 60 от 11 март 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с постановление № 289 на министерския съвет от 1994 г. (дв, бр. 101 от 1994 г.)
 • Постановление № 61 от 11 март 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на културата, приет с постановление № 239 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 80 от 2009 г.)
 • Постановление № 62 от 11 март 2011 г. за изменение на наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, приета с постановление № 233 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 80 от 2004 г.)
 • Постановление № 63 от 11 март 2011 г. за изменение на постановление № 268 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма (дв, бр. 93 от 2009 г.)
 • Решение за промени в състава на комисията по правни въпроси
 • Решение № 137 от 11 март 2011 г. за обявяване на населеното място село игнатиево, община аксаково, област варна, за град
 • Решение за промени в състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за попълване състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за попълване състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Споразумение между националната агенция за приходите на република България и националната агенция за данъчна администрация на румъния за засилване на сътрудничеството в областта на данъка върху добавената стойност (одобрено с решение № 654 о...

Отменени актове

 • Наредба № I-199 от 2 септември 2003 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие