2.03.2011 г.

Бр. 18 от 1.03.2011

Най-важното


 1. Изменен е Кодексът на труда
 2. Изменен е Законът за защита на потребителите
 3. Изменен е Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Променени актове

 • Закон за държавния служител
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за защита на потребителите
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от закона за риб...
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.)
 • Кодекс на труда
 • Търговски закон
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)

Нови актове

 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/Eо - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (дв, бр. 29 от 2009 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл....
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (дв, бр. 55 от 2000 г.)
 • Постановление № 41 от 18 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с постановление № 75 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 33 от 2003 г.)
 • Програма за сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между правителството на република България и правителството на кралство Испания за периода 2011 - 2014 г. (одобрена с решение № 856 от 2 декември 2010 г. на министе...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (дв, бр. 22 от 2009 г.)
 • Указ № 25 от 16.02.2011 г. за награждаване на г-н дени дансет - почетен консул на република България в Марсилия, Френската република, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 26 от 16.02.2011 г. за награждаване на г-н хервиг хадвигер с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 32 от 18.02.2011 г. за награждаване на г-н иммануел робърт инкириванг - извънреден и пълномощен посланик на република Индонезия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 33 от 24.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора между република България и република Беларус за екстрадиция
 • Указ № 34 от 24.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора между република България и република Беларус за правна помощ по наказателни дела
 • Указ № 35 от 24.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда
 • Указ № 36 от 24.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Указ № 37 от 24.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за изменение на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (дв, бр. 37 от 2004 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
 • Закон за ратифициране на договора между република България и република Беларус за екстрадиция
 • Закон за ратифициране на договора между република България и република Беларус за правна помощ по наказателни дела