16.03.2011 г.

Бр. 21 от 15.03.2011

Най-важното

 • Правилник за Прилагане на Закона за Концесиите.

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за концесиите
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските
 • Наредба за служебното положение на държавните служители
 • Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
 • Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболов...

Нови актове

 • Наредба за разглеждане на спорове по закона за патентите и регистрацията на полезните модели
 • Устройствен правилник на патентното ведомство
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати (дв, бр. 99 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособява...
 • Постановление № 53 от 8 март 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за концесиите, приет с постановление № 161 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 54 от 2006 г.)
 • Постановление № 54 от 9 март 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 215 на министерския съвет от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския...
 • Постановление № 55 от 9 март 2011 г. за приемане на наредба за разглеждане на спорове по закона за патентите и регистрацията на полезните модели
 • Постановление № 56 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987 г.)
 • Постановление № 57 от 10 март 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с постановление № 34 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 23 от 2000 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (дв, бр. 11 от 2009 г.)
 • Решение за приемане на годишна работна програма на народното събрание по въпросите на европейския съюз (2011 г.)
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. - 30 юни 2010 г.
 • Указ № 45 от 09.03.2011 г. за назначаване на константин кирилов казаков за председател на държавна агенция "национална сигурност"