22.03.2011 г.

Бр. 23 от 22.03.2011

Най-важното

 • Наредба за номенклатурата на видовете строежи.

Променени актове

 • Закон за народната просвета
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за преминаването през и пребиваването на територията на република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (...
 • Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
 • Закон за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на република България (дв, бр. 35 от 2009 г.)
 • Валутен закон

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (дв, бр. 72 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (дв, бр. 11 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (дв, бр. 23 от 20...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни комп...
 • Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "воен...
 • Наредба № н-8 от 9 март 2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
 • Указ № 47 от 21.03.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на република България (дв, бр. 35 от 2009 г.)