1.06.2011 г.

Бр. 41 от 31.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

Променени актове

 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
 • Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
 • Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Решение № 802 от 4 декември 2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
 • Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 157 от 29 юли 2010 г. за създаване на междуведомствен съвет за управление на изпълнението на националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г.

Нови актове

 • Декларация срещу опитите за подкопаване на етническия и религиозен мир в страната
 • Меморандум за сътрудничество между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на румъния (одобрен с решение № 670 от 15 септември 2010 г. на минист...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния" от програмата за развитие на селските р...
 • Постановление № 140 от 17 май 2011 г. за приемане на наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
 • Постановление № 145 от 26 май 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
 • Решение № 335 от 26 май 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите п...
 • Решение за отменяне на военната доктрина на република България
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси
 • Указ № 115 от 26.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • Указ № 116 от 26.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване
 • Указ № 117 от 26.05.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект ...
 • Закон за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване (дв, бр. 94 от 1972 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност (дв, бр. 104 от 1996 г.)
 • Закон за ратифициране на изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект на трансевропейската мрежа) и на изменение № 2 ...