7.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Нови актове

 • Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на международната организация на труда(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 24 ноември 2011 г. - дв, бр. 96 от 2011 г. в сила за република България от 1 март 2013 г.)
 • Постановление № 98 от 25 април 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г. ...
 • Постановление № 99 от 25 април 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за чужденците в република България, приет с постановление № 179 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 51 от 2011 г.)
 • Указ № 82 от 26.04.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал тодор николаев коджейков от длъжността заместник-началник на националната служба за охрана и за назначаването му на длъжността началник на националната служба за охрана
 • Указ № 83 за назначаване на полковник калин стоянчев иванов на длъжността заместник-началник на националната служба за охрана
 • Указ № 84 за назначаване на бригаден генерал стефан христов петров на длъжността директор на дирекция "операции и подготовка" в министерството на отбраната, считано от 27 май 2013 г.
 • Указ № 85 за назначаване на комодор емил василев ефтимов на длъжността директор на дирекция "сътрудничество и регионална сигурност" в международния военен секретариат на нато в брюксел, белгия, считано от 16 юли 2013 г. и за ...
 • Указ № 86 за насрочване на частичен избор за кмет на община варна, област варна, на 30 юни 2013 г.