13.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет
 • Постановление № 350 от 3 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 20...
 • Постановление № 88 от 17 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 93 от 24 април 2014 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните

Нови актове

 • Закон за ратифициране на договора за заем между република България и ейч ес би си банк пи ел си, сосиете женерал, ситибанк, ен ей (клон лондон) и "уникредит булбанк" ад - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "уникредит банк" а...
 • Закон за ратифициране на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по фондовете на ес 2014 - 2020 г. (спз)")
 • Постановление № 394 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на земеделието и храните, приет с постановление № 188 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 77 от 2013 г.)
 • Постановление № 395 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2014 г.
 • Постановление № 396 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с постановление № 93...
 • Постановление № 397 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на околната среда и водите за 2014 г.
 • Постановление № 398 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "на училище без отсъствия", одобрена с решение № 221 на министерския съве...
 • Постановление № 399 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 • Постановление № 400 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 268 на министерския съвет от 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление (дв, бр. 77 от 2011 г.)
 • Постановление № 401 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на правосъдието за 2014 г.
 • Постановление № 402 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с постановле...
 • Постановление № 403 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от закона за държавн...
 • Постановление № 404 от 12 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2014 г.
 • Постановление № 405 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г.
 • Постановление № 406 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г.
 • Постановление № 407 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми, одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за...
 • Постановление № 408 от 12 декември 2014 г. за изменение на постановление № 93 на министерския съвет от 2014 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. (дв, бр. 37 от 2014 г.)
 • Постановление № 409 от 12 декември 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 410 от 12 декември 2014 г. за одобряване на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 411 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с постановле...
 • Постановление № 412 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между федерална република германия и република бъл...
 • Решение № 807 от 4 декември 2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-22 терес", разположе...
 • Решение № 808 от 4 декември 2014 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-14 силистар", разпол...
 • Решение № 814 от 11 декември 2014 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Указ № 290 от 12.12.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по фондовете на ес 2014 - 2020 г. (спз)")
 • Указ № 291 от 12.12.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за заем между република България и ейч ес би си банк пи ел си, сосиете женерал, ситибанк, ен ей (клон лондон) и "уникредит булбанк" ад - в ролята на регистратори и упълном...