5.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие
 • Устройствен правилник на агенция "митници"
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

Нови актове

 • Закон за ратифициране на изменение № 2 към споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на изменение на заемното споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Закон за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република българ...
 • Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (дв, бр. 73 от 2014 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Постановление № 375 от 28 ноември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 376 от 28 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 249 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Решение № 722 от 18 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (дв, бр. 4 от 2009 г.)
 • Решение № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
 • Решение № 9744 от 10 юли 2014 г. по административно дело № 4486 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 100 от 2014 г.)
 • Указ № 277 от 26.11.2014 г. за назначаване петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална демократична република непал със седалищ...
 • Указ № 278 от 26.11.2014 г. за назначаване на евгени стефанов стойчев - извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в лаоската народнодемократич...
 • Указ № 283 от 02.12.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение на заемното споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Указ № 284 от 02.12.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение № 2 към споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенция "пътна инфраструктура" и международната банка за възстановяване и развитие
 • Указ № 285 от 02.12.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между министерството на регионалното р...