19.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данък върху застрахователните премии
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за хазарта
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
 • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Постановление № 308 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за държавната собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за хазарта (дв, бр. 26 от 2012 г.)
 • Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между министерството на земеделието и храните на република България и министерството на селското стопанство на азербайджанската република (утвърден с реше...
 • Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
 • Постановление № 416 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 417 от 17 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 418 от 17 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
 • Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
 • Постановление № 420 от 17 декември 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 308 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г. (дв, бр. 81 от 2014 г.)
 • Указ № 288 от 11.12.2014 г. за назначаване на метин хюсеин казак за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата катар
 • Указ № 289 от 12.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за хазарта
 • Указ № 292 от 16.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност
 • Указ № 293 от 16.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавната собственост