24.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за висшето образование
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за допълнение на закона за собствеността (изв., бр. 92 от 1951 г.)
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Закон за концесиите
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за кредитиране на студенти и докторанти
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за насърчаване на научните изследвания
 • Закон за ограничаване на плащанията в брой
 • Закон за особените залози
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за собствеността
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наказателен кодекс
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на културата(загл. изм. - дв, бр. 23 от 2014 г.)
 • Постановление № 146 от 23 юли 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 233 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 20...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2015 г.
 • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността (изв., бр. 92 от 1951 г.)
 • Закон за изменение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Закон за изменение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението между министерството на икономиката на република България и федералното министерство на икономиката и енергетиката на федерална република германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "цемеко" оод ...
 • Постановление № 437 от 22 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
 • Постановление № 438 от 22 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.
 • Постановление № 439 от 22 декември 2014 г. за допълнение на постановление № 181 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (дв, бр. 59 от 2009 г.)
 • Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. за преобразуване на национални музеи
 • Постановление № 441 от 22 декември 2014 г. за изменение на постановление № 233 на министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, прие...
 • Постановление № 442 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на здравеопазването за 2014 г.
 • Постановление № 443 от 22 декември 2014 г. за изменение на постановление № 3 на министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 • Постановление № 444 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2014 г.
 • Постановление № 445 от 22 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Указ № 295 от 19.12.2014 г. за да се обнародване на закона за ратифициране на споразумението между министерството на икономиката на република България и федералното министерство на икономиката и енергетиката на федерална република германия за решаване ...
 • Указ № 296 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за рибарството и аквакултурите
 • Указ № 297 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността
 • Указ № 298 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за изменение на закона за специалните разузнавателни средства
 • Указ № 299 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
 • Указ № 300 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
 • Указ № 301 от 23.12.2014 г. за обнародване на закона за държавния бюджет на република България за 2015 г.