30.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Нови актове

 • Наредба за допълнение на наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или ...
 • Постановление № 447 от 23 декември 2014 г. за приемане на устройствени правилници на министерството на икономиката, на министерството на енергетиката и на министерството на туризма
 • Постановление № 448 от 23 декември 2014 г. за изменение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)
 • Постановление № 449 от 23 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2014 г.
 • Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2014 г.
 • Устройствен правилник на министерството на енергетиката
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката
 • Устройствен правилник на министерството на туризма