16.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки

Нови актове

 • Заповед № рд-07-395 от 2 декември 2014 г. за утвърждаване на класификация на продуктите по икономически дейности (кпид - 2015)
 • Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
 • Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (дв, бр. 2 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 60 от 2014 г.)
 • Постановление № 413 от 13 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от закона за държавн...
 • Постановление № 414 от 13 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Постановление № 415 от 15 декември 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, приет с постановление № 150 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 53 от 2006 г.)
 • Решение за избиране на член на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Решение за избиране председател на комисията по културата и медиите
 • Указ № 286 от 03.12.2014 г. за назначаване на валери иванов йотов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кооперативна република гаяна съ...
 • Указ № 287 от 04.12.2014 г. за назначаване на бойко василев коцев - извънреден и пълномощен посланик на република България в руската федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в туркменистан със седалище в москва