8.10.2008 г.

ДВ., бр. 87 от 07.10.2008 г.

  1. Обнародвана е Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България