22.10.2008 г.

ДВ брой 91 от 21.10.2008 г.

  1. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.
  2. Изменен е Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.