4.10.2008 г.

ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г.

  1. Обнародване на Наредба за ползване на студентските общежития и столове.
  2. Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.)