15.10.2008 г.

Бр. 89 от 14.10.2008 г.

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 112 от 2001 г.);
  2. Изменен е Кодексът за социално осигуряване;
  3. Обнародвано е Постановление № 242 от 8 октомври 2008 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);
  4. Изменено е Постановление № 202 от 11 август 2008 г. за приемане на Тарифа за таските, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите.