8.11.2008 г.

ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 2 от 29 октомври 2008 г. за схема на общността за управление по околна среда и одитиране.