1.11.2008 г.

ДВ, брой 94 от 31.10.2008

  1. Приет е Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  2. Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки.
  3. Изменен е Административнопроцесуалният кодекс.
  4. Изменен е Законът за администрацията.
  5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при българската народна банка.