5.11.2008 г.

ДВ, брой 95 от 04.11.2008

  1. Изменена е Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.