15.11.2008 г.

ДВ, брой 98 от 14.11.2008 г.

  1. Приет е Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
  2. Приет е Закон за енергийната ефективност.
  3. Приет е Закон за независимите оценители.
  4. Приет е Закон за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.