24.01.2009 г.

Брой 6 от 23.01.2009

  1. Приет е Закон за управление на етажната собственост.
  2. Изменен е Законът за собствеността.
  3. Изменен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
  4. Изменен е Законът за устройство на територията.
  5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.