22.12.2010 г.

Бр. 100 от 21.12.2010

  1. Изменен е Гражданският процесуален кодекс.
  2. Изменен е Законът за електронния документ и електронния подпис.
  3. Изменен е Семейният кодекс.
  4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване (КСО).
  5. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК).