31.12.2010 г.

Бр. 102 от 30.12.2010

  1. Изменен е Законът за пощенските услуги.
  2. Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2008 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.
  3. Изменена е Наредба № 35 от 17 ноември 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.