29.12.2010 г.

Бр. 101 от 28.12.2010

  1. Изменен е Данъчно – осигурителният процесуален кодекс.
  2. Изменен е Законът за търговския регистър.
  3. Изменен е Законът за кредитните институции.
  4. Изменен е Законът за договорите за финансово обезпечение.
  5. Изменен е Законът за платежните услуги и платежните системи.
  6. Изменен е Кодексът на труда.
  7. Изменен е Търговският закон.