2.02.2011 г.

Бр. 10 от 1.02.2011

Най-важното


Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за движението по пътищата
 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (дв, бр. 54 от 2005 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на комисията за защита на конкуренцията (дв, бр. 15 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Решение № 34 от 20 януари 2011 г. за приемане на отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2010 г. и приемане на национална статистическа програма за 2011 г.
 • Решение № 717 от 4 октомври 2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1 нови пазар", разположе...
 • Решение № 767 от 22 октомври 2010 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 2 силистра", разположен...
 • Указ № 15 от 26.01.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата (дв, бр. 20 от 1999 г.)
 • Отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2010 г.