8.02.2011 г.

Бр. 12 от 8.02.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Изменен е Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина

Променени актове

 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Наредба за изискванията към напитките от плодове
 • Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (загл. изм. - дв, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.)
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Правилник за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на република България
 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
 • Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
 • Инструкция № рд-259 от 14 юли 2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в държавна агенция "национална сигурност"
 • Наредба № 14 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "акваекологични мерки" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и ак...
 • Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Нови актове

 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (дв, бр. 57 от 2005 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № рд-259 от 2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 67 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (дв, бр. 64 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "акваекологични мерки" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукт...
 • Постановление № 19 от 1 февруари 2011 г. за допълнение на наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, приета с постановление № 233 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 80 от 2004 г.)
 • Постановление № 20 от 1 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с постановление № 219 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 94 от 2002 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата (дв, бр. 66 от 2009 г.)
 • Правилник за структурния състав и организацията на работа на специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от закона за културното наследство
 • Решение № 1607 от 9 декември 2010 г. за изменение и допълнение на правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (приет...
 • Споразумение № DZF/GR/ACB/PA/2010/BL мспор-1/03.12.2010 г. (одобрено с решение № 459 от 5 юли 2010 г. на министерския съвет. в сила от 3 декември 2010 г.)
 • Указ № 16 от 03.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Указ № 17 от обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република турция, представлява...
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 31 от 2007 г.)
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република турция, представлявано от генералния секретар по ...