16.02.2011 г.

Бр. 14 от 15.02.2011

Най-важното


Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Правилник за устройството и дейността на националния военноисторически музей
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
 • Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция
 • Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Търговски закон
 • Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между военноморските сили на съединените американски щати и министерството на отбраната на република България относно обмен на военен личен състав (споразумение за овлс) (одобрен с решение № 163 от 26 март 2010 г. на минист...
 • Наредба № 1 от 3 февруари 2011 г. за съдебните заседатели
 • Наредба № Із-325 от 7 февруари 2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България (дв, бр. 94 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (дв, бр. 12 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве ...
 • Постановление № 28 от 8 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 1 ...
 • Постановление № 29 от 9 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния военноисторически музей (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца (дв, бр. 49 от 2000 г.)
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение № нс-261 от 10 февруари 2011 г.
 • Указ № 19 от 08.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 • Указ № 20 от 08.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
 • Указ № 21 от 08.02.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в люксембург протокол за изменение на споразумението за въздушен транспорт между европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и съедин...
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
 • Закон за ратифициране на подписания на 24 юни 2010 г. в люксембург протокол за изменение на споразумението за въздушен транспорт между европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и съединените американски щати, от друга страна, подпи...


Отменени актове

 • Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели