11.02.2011 г.

Бр. 13 от 11.02.2011

Най-важното

Променени актове

 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ...
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България
 • Постановление № 214 от 21 септември 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България
 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
 • Правилник за устройството и дейността на болница "лозенец"
 • Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
 • Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или ча...
 • Постановление № 21 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 214 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд (дв, бр. 76 от 201...
 • Постановление № 22 от 3 февруари 2011 г. за допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на реп...
 • Постановление № 23 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 ...
 • Постановление № 24 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с постановление № 32 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 19 от 2002 г.)
 • Постановление № 25 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Постановление № 26 от 3 февруари 2011 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират по закона за държавната собственост
 • Постановление № 27 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на болница "лозенец", приет с постановление № 147 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 63 от 2000 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ (дв, бр. 98 от 1999 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология (дв, бр. 89 от 2000 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения (дв, бр. 63 от 2000 г.)
 • Решение за персонална промяна в министерския съвет на република България
 • Решение за изменение на решение на народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на министерския съвет на република България (дв, бр. 60 от 2009 г.)
 • Решение № 69 от 3 февруари 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в блок 1-14 силистар, разположен в континенталния шелф и изключител...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на япония за приемане на безвъзмездна помощ за културата (одобрено с решение № 17 от 13 януари 2011 г. на министерския съвет. в сила от 25 януари 2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за държавната собственост
 • Указ № 18 от 03.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)