25.02.2011 г.

Бр. 17 от 25.02.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за автомобилните превози

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Постановление № 12 от 21 януари 2002 г. за преобразуване на редакция "нормативни актове"
 • Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Наредба № 7 от 26 януари 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда (дв, бр. 1 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати (дв, бр. 11 от 2001 г.)
 • Наредба № н-3 от 8 февруари 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от мин...
 • Правилник за изменение на правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (дв, бр. 21 от 2005 г.)
 • Решение за попълване състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за работата на народното събрание през месец март 2011 г.
 • Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по адм. д. № 14072/2010 г. (обн., дв, бр. 17 от 2011 г.)
 • Указ № 24 от 11.02.2011 г. за награждаване на г-н мартин клепетко - извънреден и пълномощен посланик на чешката република в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 31 от 18.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози
 • Закон за изменение и допълнение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)