19.02.2011 г.

Бр. 15 от 18.02.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за общинската собственост


Променени актове

 • Постановление № 214 от 21 септември 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд
 • Постановление № 21 от 3 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 214 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в съда на европейския съюз и в общия съд (дв, бр. 76 от 201...
 • Закон за общинската собственост
 • Наредба за дейността на централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Наредба за условията и реда за работа на централния регистър на компенсаторните инструменти
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба № н-16 от 13 юли 2009 г. за социалните дейности на министерството на отбраната
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 282 от 27 ноември 2009 г. за създаване на съвет по децентрализация на държавното управление
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
 • Устройствен правилник на българския спортен тотализатор

Нови актове

 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
 • Постановление № 30 от 10 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 31 от 10 февруари 2011 г. за изменение на нормативни актове
 • Постановление № 32 от 10 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към...
 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Постановление № 33 от 10 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българския спортен тотализатор, приет с постановление № 163 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Постановление № 34 от 14 февруари 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършване на ремонтни дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на културно-религиозния туризъм
 • Постановление № 35 от 14 февруари 2011 г. за приемане на устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Поправка
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за промяна в състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 • Решение за даване на съгласие министерският съвет да проведе преговори и да сключи изменение № 3 на договора за финансиране между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на рек...
 • Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
 • Решение № 75 от 10 февруари 2011 г. за обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от главна дирекция "борба с организираната престъпност" на министерството на вътрешните работи
 • Решение № 87 от 11 февруари 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златосъдържащи руди, от находище "хан крум" - участъци "ада тепе", "къп...
 • Указ № 22 от 08.02.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за общинската собственост
 • Закон за изменение и допълнение на закона за общинската собственост (дв, бр. 44 от 1996 г.)

Отменени актове

 • Устройствен правилник на националната ветеринарномедицинска служба
 • Постановление № 258 от 25 септември 2006 г. за приемане на устройствен правилник на националната ветеринарномедицинска служба
 • Постановление № 240 на министерския съвет от 30 ноември 1992 г. за преструктуриране на ветеринарното дело в република България