13.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс за застраховането
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)
 • Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието
 • Устройствен правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г., изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)
 • Устройствен правилник на областните дирекции "земеделие"
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на областните администрации
 • Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за държавния служител
 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република естония и министерството на отбраната на република финландия и правителството на република унгария и министерството на нацио...

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за комисията за финансов надзор (дв, бр. 8 от 2003 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (дв, бр. 80 от 2006 г.)
 • Закон за ратифициране на изменение № 2 към финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка ("България - проект дунав мост") и на изменение № 1 към финансовия договор между република България и европейската инвестиционна б...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (дв, бр. 22 от 2009 г.)
 • Национална стратегия на република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
 • Първо изменение на меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България, министерството на отбраната на чешката република, министерството на отбраната на република естония, министерството на отбраната на република финла...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Постановление № 53 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията по заетостта, приет с постановление № 125 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 53 от 2004 г.)
 • Постановление № 54 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 210 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. ...
 • Постановление № 55 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 56 от 8 март 2012 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за изменение на устройствения правилник на областните дирекции "земеделие" (дв, бр. 7 от 2010 г.)
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на национална служба за съвети в земеделието (дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Правилник за изменение на устройствения правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 20 от 2001 г.)
 • Правилник за изменение на устройствения правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 12 от 2004 г.)
 • Решение за приемане на национална стратегия на република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
 • Указ № 101 от 07.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за комисията за финансов надзор
 • Указ № 102 от 07.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Указ № 87 от 28.02.2012 г. за награждаване на бригаден генерал златко тонев златев - командир на 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за военна заслуга" първа степен
 • Указ № 88 от 28.02.2012 г. за награждаване на майор крум йовков семов - старши помощник-началник на отделение "летателно-тактическа подготовка" в 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за военна заслуга" трета степен
 • Указ № 89 от 28.02.2012 г. за награждаване на старши лейтенант васил галитонов ганчев - старши техник в група "вертолет и двигател" на ескадрила "оперативна подготовка на авиационната техника" в 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за военна з...
 • Указ № 90 от 28.02.2012 г. за награждаване на офицерски кандидат димо атанасов костов - старши техник-борден в група "вертолет и двигател" на ескадрила "оперативна подготовка на авиационната техника" в 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за в...
 • Указ № 91 от 28.02.2012 г. за награждаване на старшина петко кирков кирков - старши инструктор в отделение "търсене и спасяване" в 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за военна заслуга" втора степен
 • Указ № 92 от 28.02.2012 г. за награждаване на антон димитров христозов - борден съпроводител в отделение "търсене и спасяване" в 24-та вертолетна авиобаза - крумово, с орден "за военна заслуга" трета степен
 • Указ № 99 от 07.03.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменение № 2 към финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка ("България - проект дунав мост") и на изменение № 1 към финансовия договор между реп...