27.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 25

Променени актове

 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Постановление № 59 от 9 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за търговския регистър (дв, бр. 34 от 2006 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между република България и румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в брюксел
 • Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за р...
 • Наредба за допълнение на наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (дв, бр. 13 от 2008 г.)
 • Наредба № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
 • Меморандум за разбирателство в областта на туризма между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и министерството на туризма и историческото наследство на палестинската власт (одобрен с решение № 122 от 10...
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Решение № 1725-нс от 22 март 2012 г.
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Решение за приемане на доклад за младежта за 2009 - 2010 г.
 • Решение за промени в състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
 • Решение за промени в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Решение за промени в състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
 • Указ № 104 от 13.03.2012 г. за назначаване на александър борисов олшевски за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт
 • Указ № 105 от 13.03.2012 г. за назначаване на румен любенов пирончев за извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република пакистан
 • Указ № 106 от 13.03.2012 г. за освобождаване на пламен иванов грозданов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в руската федерация и в туркменистан със седалище в москва
 • Указ № 107 от 13.03.2012 г. за назначаване на бойко василев коцев за извънреден и пълномощен посланик на република България в руската федерация
 • Указ № 109 от 20.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за търговския регистър
 • Указ № 110 от 20.03.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между република България и румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в брюксел
 • Указ № 116 от 14.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Указ № 117 от 14.03.2012 г. за обнародване на закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
 • Указ № 122 от 23.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Решение № 219 от 23 март 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията сандански - ...