9.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за държавния служител
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за меценатството
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., в си...
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит" (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.)
 • Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите
 • Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
 • Постановление № 38 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 779 от 30 ноември 2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала марица" от км 5+ 100 до км 117+ 000, намиращи се на територията на областите стара загора и хасково

Нови актове

 • Закон за резерва на въоръжените сили на република България
 • Закон за изменение на закона за приватизация и следприватизационен контрол (дв, бр. 28 от 2002 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за меценатството (дв, бр. 103 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (...
 • Наредба № 57 от 8 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "авиационен техник"
 • Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (дв, бр. 84 от 2006 г.)
 • Постановление № 48 от 1 март 2012 г. за приемане на наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушн...
 • Постановление № 49 от 1 март 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по споразумението между правителството на ре...
 • Постановление № 50 от 1 март 2012 г. за определяне на държавна агенция "национална сигурност" за национален координационен център по контрапролиферация
 • Постановление № 51 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 240 на ми...
 • Постановление № 52 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (дв, бр. 11 от 2009 г.)
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на в...
 • Решение № 166 от 1 март 2012 г. за изменение на решение № 779 на министерския съвет от 2007 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала марица" от км 5+100 до км 117+000, намиращи се на тери...
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители пламен орешарски и димчо михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите симеон дянков относно политиката на правителството и министерството на финансите з...
 • Решение № 1679-ми от 5 март 2012 г. относно образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове
 • Решение № 1 от 1 март 2012 г. по конституционно дело № 10 от 2011 г.
 • Указ № 78 от 23.02.2012 г. за назначаване на димитър иванов арнаудов за извънреден и пълномощен посланик на република България в република албания
 • Указ № 81 от 24.02.2012 г. за назначаване на борис генадиев борисов за извънреден и пълномощен посланик на република България в република йемен
 • Указ № 83 от 28.02.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за меценатството
 • Указ № 84 от 28.02.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за приватизация и следприватизационен контрол
 • Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на указ № 168 от 2009 г. за утвърждава...
 • Указ № 86 от 28.02.2012 г. за назначаване на емилия иванова кралева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република гърция
 • Указ № 98 от 07.03.2012 г. за обнародване на закона за резерва на въоръжените сили на република България