16.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи
 • Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора
 • Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение
 • Постановление № 84 на мс от 8 април 1998 г. за определяне на основните задачи на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 • Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър
 • Устройствен правилник на агенцията за хората с увреждания
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Устройствен правилник на държавната агенция за българите в чужбина
 • Устройствен правилник на националния център "европейски младежки програми и инициативи"
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "главна инспекция по труда"
 • Устройствен правилник на министерството на физическото възпитание и спорта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
 • Устройствен правилник на министерството на културата
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит"
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "българска служба за акредитация"
 • Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "проучване и поддържане на р. дунав"
 • Устройствен правилник на института по публична администрация
 • Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция "железопътна администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на агенция "митници"
 • Устройствен правилник на министерството на образованието, младежта и науката
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите
 • Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • Устройствен правилник на министерството на отбраната
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за опазване на земеделските земи
 • Постановление № 57 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с постановление № 167 на министерския съвет от 2011 г.
 • Постановление № 58 от 8 март 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, приет с постановление № 139 на министерск...
 • Постановление № 59 от 9 март 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Указ № 103 от 07.03.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за опазване на земеделските земи
 • Указ № 96 от 06.03.2012 г. за освобождаване на иван алексиев гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в арабска република египет и в република судан със седалище в кайро
 • Наредба № 58 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикант-инструменталист"
 • Наредба № 59 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикант-вокалист"
 • Наредба № 60 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "балетист"
 • Наредба № 61 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "танцьор"
 • Наредба № 62 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "музикален оформител"
 • Решение № 176 от 6 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "камъните", област хасково
 • Решение № 185 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 4 кубрат", обявен с ...
 • Решение № 186 от 9 март 2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 2 силистра", обявен ...
 • Решение № 187 от 9 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "янкова чешма", участъци "янкова чешма-север" и ...