2.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от държавна агенция "национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18...
 • Постановление № 19 от 8 февруари 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследс...
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г.)
 • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
 • Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Нови актове

 • Наредба № 45 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог по качеството на храни и напитки"
 • Наредба № 46 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "растениевъд"
 • Наредба № 47 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-животновъд"
 • Наредба № 48 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "преводач жестомимичен език"
 • Наредба № 49 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор на туристическа агентска дейност"
 • Наредба № 50 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор в силикатните производства"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на о...
 • Постановление № 39 от 23 февруари 2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на...
 • Постановление № 40 от 23 февруари 2012 г. за изменение на наредбата за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от държавна агенция "национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне, п...
 • Постановление № 41 от 23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с постановление № 34 на министерския съвет от 2007...
 • Постановление № 42 от 23 февруари 2012 г. за изменение на постановление № 72 на министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г. (дв, бр. 26 от 2009 г.)
 • Постановление № 43 от 23 февруари 2012 г. за изменение на постановление № 19 на министерския съвет от 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансов...
 • Постановление № 44 от 23 февруари 2012 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 45 от 24 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на република България и организацията за освобождение на палестина (действаща в полза на палестинската власт) за периода 2012 - 2014 г. (одобрен...
 • Решение за приемане на доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. - 20 деке...
 • Решение № 153 от 24 февруари 2012 г. за обявяване списък на курортите в република България и определяне на техните граници
 • Решение за приемане на годишна работна програма на народното събрание по въпросите на европейския съюз (2012 г.)
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Указ № 64 от 21.02.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община съединение, област пловдив
 • Указ № 65 от 21.02.2012 г. за освобождаване на любомир недков кючуков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в обединеното кралство великобритания и северна ирланди
 • Указ № 66 от 21.02.2012 г. за назначаване на константин стефанов димитров за извънреден и пълномощен посланик на република България в обединеното кралство великобритания и северна ирландия
 • Указ № 67 от 21.02.2012 г. за назначаване на елена радкова шекерлетова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република австрия
 • Указ № 68 от 21.02.2012 г. за освобождаване на димитър цветков владимиров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в украйна
 • Указ № 69 от 21.02.2012 г. за освобождаване на катя петрова тодорова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство мароко
 • Указ № 70 от 21.02.2012 г. за освобождаване на иван янков христов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство испания и в княжество андора
 • Указ № 71 от 21.02.2012 г. за награждаване на атанас георгиев георгиев с медал "за заслуга" за заслуги в областта на борбата с бедствия и аварии
 • Указ № 72 от 21.02.2012 г. за награждаване на атанас димитров атанасов с медал "за заслуга" за заслуги в областта на борбата с бедствия и аварии
 • Указ № 75 от 23.02.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на румъния относно презгранични операции за AIR POLICING
 • Указ № 82 от 28.02.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за присъединяване на република хърватия към европейския съюз
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на румъния относно презгранични операции за AIR POLICING
 • Закон за ратифициране на договора за присъединяване на република хърватия към европейския съюз