23.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
 • Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

Нови актове

 • Декларация относно ситуацията в Сирия
 • Наредба № 65 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "режисьор на пулт"
 • Наредба № 66 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "репортер и водещ"
 • Наредба № 67 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "дърворезбар"
 • Наредба № 68 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "оператор информационно осигуряване"
 • Наредба № 69 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "проектант компютърни мрежи"
 • Наредба № 70 от 13 февруари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост"
 • Постановление № 61 от 14 март 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България, приета с постановлени...
 • Постановление № 62 от 14 март 2012 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 63 от 15 март 2012 г. за изменение на постановление № 64 на министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (дв, бр. 37 от 2008 г.)
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители емилия масларова и драгомир стойнев към министъра на труда и социалната политика тотю младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица
 • Решение № 194 от 14 март 2012 г. за предоставяне на статут на държавен културен институт с национално значение на държавния музикален и балетен център - София
 • Решение № 208 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "кариерата", с. полски извор, община Камено, област Бургас
 • Решение № 209 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "дъбака", община Ивайловград, област Хасково