24.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № н-6 от 29 юни 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Нови актове

 • Закон за денонсиране на споразумението за международната организация за спътникови телекомуникации интелсат
 • Закон за допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България (дв, бр. 12 от 2000 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (дв, бр. 91 от 2002 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане (дв, бр. 56 от 1998 г.)
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическата интеграция между правителството на република България и правителството на Грузия (одобрен с решение № 248 от 29 март 2012 г. на министерския съвет. в сила от ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" (дв, бр. 57 от 2006 г.)
 • Постановление № 75 от 12 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на отбраната за 2012 г.
 • Постановление № 76 от 12 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско и Бургас за проучване, консервация и реставрация на археологически обекти по южното черноморие по проекта " ...
 • Постановление № 77 от 18 април 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет, приет с постановление № 58 на министерския съвет от 2010 г...
 • Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между правителството на република България и правителството на ислямска република иран (одобрена с решение № 295 от 12 май 2011 г. на министерския съвет. в сила от 13...
 • Указ № 154 от 11.04.2012 г. за освобождаване на Валентин Методиев Радомирски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в Румъния
 • Указ № 155 от 11.04.2012 г. за назначаване на Александър Иванов Филипов за извънреден и пълномощен посланик на република България в Румъния
 • Указ № 156 от 11.04.2012 г. за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в Тунизийската република и в ислямска република Мавритания със седалище в гр. Тунис
 • Указ № 157 от 11.04.2012 г. за назначаване на Михаил Ненов Николовски за извънреден и пълномощен посланик на република България в Тунизийската република
 • Указ № 160 от 19.04.2012 г. за обнародване закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане
 • Указ № 161 от 19.04.2012 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Указ № 162 от 19.04.2012 г. за обнародване на закона за денонсиране на споразумението за международната организация за спътникови телекомуникации интелсат
 • Указ № 169 от 20.04.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда