17.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България
 • Решение № 748 от 7 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "диканите", участък "вакарелец", разп...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в югоизточна европа между министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси - република гърция, министерството на образованието и науката - република албания, министерств...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (дв, бр. 1 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Постановление № 73 от 6 април 2012 г. за допълнение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 74 от 6 април 2012 г. за изменение на постановление № 280 на министерския съвет от 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца" (дв, бр. 96 от 2004 г.)
 • Решение № 273 от 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на решение № 619 на министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на регулираните професии в република България (дв, бр. 61 от 2009 г.)
 • Решение № 276 от 6 април 2012 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
 • Решение № 279 от 6 април 2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "хемус" софийски околовръстен път - пътен възел "яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. д...
 • Решение № 286 от 6 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "студена", участък "магстрой", разположено в землищата на...
 • Решение № 5 от 5 април 2012 г. по конституционно дело № 13 от 2011 г.
 • Решение във връзка с великденската ваканция на народното събрание за 2012 г.
 • Решение за допълнение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 58 от 2009 г.)
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за техничес...
 • Указ № 144 от 04.04.2012 г. за назначаване на маргарита ганева ганева за извънреден и пълномощен посланик на република България в словашката република
 • Указ № 145 от 04.04.2012 г. за награждавам г-н джон атанасов II с орден "мадарски конник" първа степен за особено големите му заслуги за развитието на двустранните отношения и сътрудничество между република България и съединените американски щати
 • Указ № 146 от 04.04.2012 г. за награждаване на г-жа джоан гедърс с орден "мадарски конник" първа степен за особено големите й заслуги за развитието на двустранните отношения и сътрудничество между република България и съединените американски щати
 • Указ № 149 от 05.04.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство александрово, община павел баня, област стара загора