20.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата ...
 • Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър
 • Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
 • Решение за създаване на временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и ...

Нови актове

 • Закон за младежта
 • Закон за ратифициране на споразумението между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения
 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2009 г. за централния кредитен регистър (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Постановление № 72 от 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, приета с постановление № 114 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 44 от 2006 г.)
 • Решение № 287 от 11 април 2012 г. за приемане на план за управление на природен парк "персина"
 • Решение № 6 от 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012 г.
 • Решение за попълване на състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
 • Решение за попълване на състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Решение за промени в ръководството и състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по здравеопазването
 • Решение за промени в състава и ръководството на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Решение за промени в състава на комисията по бюджет и финанси
 • Решение за промени в състава на комисията по външна политика и отбрана
 • Решение за промени в състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за промени в състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промени в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на Европа
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в интерпарламентарната асамблея по православие
 • Указ № 150 от 09.04.2012 г. за назначаване на Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство Швеция
 • Указ № 151 от 09.04.2012 г. за награждаване на Йорданка Любчова Донкова с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 153 от 11.04.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни ...
 • Указ № 158 от 12.04.2012 г. за обнародване на закона за младежта
 • Указ № 159 от 12.04.2012 г. за насрочване на нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин