27.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за военната полиция
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Инструкция № Із-1711 от 15 септември 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на Вътрешните Работи и реда в тях
 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията
 • Наредба № н-3 от 6 април 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, ...
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма ...
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (дв, бр. 28 от 2004 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на министерството на вътрешните работи и реда в тях (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Конвенция на съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 2 ноември 2011 г. - дв, бр. 90 от 2011 г., с резерви по чл. 20, параграф 4, чл. 21, ...
 • Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
 • Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от фонда за компенсиране на инвеститорите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията (дв,...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (дв, бр. 32 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство (дв, бр. 2 от 2010 г.)
 • Постановление № 78 от 20 април 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република България на български и чуждестранни яхти, лодки и...
 • Постановление № 79 от 20 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на транзитен център - с. Пъстрогор ...
 • Постановление № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 81 от 23 април 2012 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
 • Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
 • Споразумение между агенцията за ядрено регулиране на република България и комисията за ядрено регулиране на съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност
 • Указ № 168 от 20.04.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки
 • Указ № 170 от 23.04.2012 г. за назначаване на Красимир Неделчев Минчев за извънреден и пълномощен посланик на република България в Украйна