10.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за омбудсмана
 • Закон за устройство на територията
 • Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените орг...
 • Конвенция за създаването на европейски комуникационен офис (EкO)(хага, 23 юни 1993 г., изменена в копенхаген на 9 април 2002 г., в сила от 1 юни 2012 г.)
 • Акт за изменение на конвенцията за създаване на европейска радиоцентрала (еRо)
 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, съвместната оперативна програма "...
 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници (дв, бр. 35 от 2011 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за омбудсмана (дв, бр. 48 от 2003 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на министерството на вътрешните работи, органите на министерството на финансите, п...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане (дв, бр. 35 от 2002 г.)
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в главна дирекция "охрана" и главна дирекция "изпълнение на наказанията" към министерството на правосъдието
 • Постановление № 70 от 3 април 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 55 на министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните ...
 • Постановление № 71 от 5 април 2012 г. за приемане на наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в главна дирекция "охрана" и главна дирекция "изпълнение н...
 • Правилник за допълнение на правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (дв, бр. 7 от 2011 г.)
 • Правилник за допълнение на правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (дв, бр. 68 от 2000 г.)
 • Правилник за допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (дв, бр. 103 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж (дв, бр. 35 от 2003 г.)
 • Протокол за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на черно море към конвенцията за опазване на черно море от замърсяване, подписан на 14 юни 2002 г. (ратифициран със закон, приет от хххІх народно събрание на 13 октомври 2004 г...
 • Решение № 2847 от 27.02.2012 г. по адм. д. № 5698/2011 г. (обн., дв, бр. 29 от 2012 г.)
 • Решение за създаване на временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
 • Указ № 140 OT 29.03.2012 г. за назначаване на веселин петров вълканов за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство белгия
 • Указ № 141 от 03.04.2012 г. за освобождаване на васил тодоров калинов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република азербайджан
 • Указ № 142 от 03.04.2012 г. за освобождаване на комодор георги христов фиданов от длъжността "директор на дирекция "стратегическо планиране" и назначаването му на длъжността "съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност"
 • Указ № 143 от 03.04.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал драгомир здравков димитров от длъжността "заместник-директор на националната разузнавателна служба" и назначаването му на длъжността "директор на националната разузнавателна служба"
 • Указ № 147 от 05.04.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници
 • Указ № 148 от 05.04.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за омбудсмана