8.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

Нови актове

 • Наредба № 6 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на ...
 • Постановление № 87 от 2 май 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 112 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • Постановление № 88 от 2 май 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, приет с постановление № 240 на министерския съвет от 1996 г. (дв, бр. 84 от 1996 г.)
 • Постановление № 89 от 2 май 2012 г. за приемане на държавен военновременен план
 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ "Струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на ...
 • Решение № 330 от 27 април 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства...
 • Решение № 331 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Блягорница", община Твърдица, област сливен, на "динас" - ад, Сливен
 • Решение № 332 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дуандере", община Чирпан, област Стара Загора, на "пи ес ай" - ад, Стара Загора
 • Решение № 333 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долно Белотинци", с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
 • Решение № 335 от 27 април 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, от находище "Антимово I", разположено в землището на ...
 • Решение № 336 от 2 май 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-20 Никопол", разположена на територията на областите ...
 • Решение № 337 от 2 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "трите чешми", община Първомай ...
 • Споразумение между министерството на отбраната на република България и афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на регионална дирекция № 18 (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание ...