22.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на нап...
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на музей "борис христов" - София
 • Наредба № н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции
 • Наредба № рд-07-2 от 17 май 2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло
 • Наредба № рд-16-558 от 8 май 2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в република България
 • Постановление № 94 от 11 май 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с постановление № 296 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 106 от 2007 г.)
 • Постановление № 95 от 14 май 2012 г. за приемане на класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "военна полиция"
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в интерпарламентарната асамблея по православие
 • Решение № 378 от 14 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Вишовград", община Павликени, област велико търново, на "стрела - 92" - оод, велико търновона основание § 4, ал. 1 и 4 от ...
 • Решение № 384 от 17 май 2012 г. за изменение на решение № 329 на министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, измес...
 • Решение за създаване на временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземан...
 • Решение № 1845-нс от 17 май 2012 г.
 • Указ № 179 от 08.05.2012 г. за освобождаване на пламен любомиров бончев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република Финландия
 • Указ № 180 от 08.05.2012 г. за назначаване на любомир тодоров тодоров за извънреден и пълномощен посланик на република България в република Финландия
 • Указ № 181 от 08.05.2012 г. за назначаване на пламен любомиров бончев за извънреден и пълномощен посланик на република България в Грузия
 • Указ № 182 от 09.05.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов за извънреден и пълномощен посланик на република България във Федеративна република Бразилия
 • Указ № 183 от 09.05.2012 г. за назначаване на костадин ташев коджабашев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство Испания
 • Указ № 184 от 10.05.2012 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство туховища, община сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г.
 • Указ № 189 от 15.05.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство житница, община провадия, област варна, на 22 юли 2012 г.