29.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (дв, бр. 70 от 2004 г.)
 • Закон за здравето
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (дв, бр. 70 от 2004 г.)
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
 • Наредба за изменение на наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 1 от 2008 г.)
 • Наредба № рд-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 • Постановление № 96 от 17 май 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 - 2013 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на висшия съвет по фармация (дв, бр. 71 от 2007 г.)
 • Указ № 185 от 11.05.2012 г. за назначаване на Светла Цветанова Стефанова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба
 • Указ № 186 от 11.05.2012 г. за назначаване на Василий Христов Такев за извънреден и пълномощен посланик на република България в Република Полша
 • Указ № 190 от 15.05.2012 г. за назначаване на Георги Атанасов Карастаматов за извънреден и пълномощен посланик на република България в Република Армения
 • Указ № 191 от 23.05.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за здравето
 • Указ № 192 от 23.05.2012 г. за обнародване на закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки