11.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
  Постановление № 188 от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България...

Нови актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" ...
 • Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (дв, бр. 17 от 2000 г.)
 • Постановление № 90 от 3 май 2012 г. за изменение на устройствения правилник на държавна агенция "архиви", приет с постановление № 9 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 10 от 2010 г.)
 • Постановление № 91 от 4 май 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 92 от 4 май 2012 г. за приемане на методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет ...