18.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за регистър булстат
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за измерванията
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
 • Закон за културното наследство
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за митниците
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за националната агенция за приходите
 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)
 • Закон за националния архивен фонд
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за особените залози
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 • Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за пощенските услуги
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
 • Закон за пътищата
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за статистиката
 • Закон за стоковите борси и тържищата
 • Закон за съхранение и търговия със зърно
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до п...
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)
 • Решение № 209 от 15 март 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "дъбака", община ивайловград, област хасково
 • Решение № 737 от 3 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "габъра-север", разположено в землището на с...
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект дунав мост)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за държавния служител (дв, бр. 67 от 1999 г.)
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Изменение № 1 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка "България - проект дунав мост" (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 17 март 2010 г. - дв, бр. 25 от 2010 г. в сила за реп...
 • Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
 • Наредба № н-2 от 3 май 2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно ...
 • Постановление № 93 от 10 май 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с постановление № 139 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 57 от 2004 г.)
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на национална компания "стратегически инфраструктурни проекти"
 • Решение № 1833-нс от 10 май 2012 г.
 • Решение № 355 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение "съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 356 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение "асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 357 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение "асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 358 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение "съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 359 от 10 май 2012 г. за признаване на сдружение "съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 377 от 11 май 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето...
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители пламен орешарски и корнелия нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите симеон дянков относно национална програма за реформи
 • Решение за избиране на членове на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Указ № 174 от 27.04.2012 г. за назначаване на меглена иванова плугчиева-александрова за извънреден и пълномощен посланик на република България в конфедерация швейцария
 • Указ № 175 от 08.05.2012 г. за освобождаване на александър борисов олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България във великата социалистическа народна либийска арабска джамахирия
 • Указ № 176 от 08.05.2012 г. за назначаване на таня димитрова димитрова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република хърватия
 • Указ № 187 от 14.05.2012 г. за обнародване на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Указ № 188 от 14.05.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за държавния служител