4.09.2012 г.

ДВ, брой 68

Променени актове

 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за ...
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от ...
 • Постановление № 104 от 30 май 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на ...
 • Постановление № 71 от 19 април 2005 г. за създаване на междуведомствен съвет по участието на република България в нато и в общата политика за сигурност и отбрана на европейския съюз ...
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Правилник за прилагане на закона за закрила на детето
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит" (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.)
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Нови актове

 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ...
 • Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение
 • Постановление № 194 от 28 август 2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на министерството на външните работи за изпаднали в беда български граждани
 • Постановление № 195 от 28 август 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на здравеопазването, приет с постановление № 256 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 88 от 2009 г.)
 • Постановление № 196 от 28 август 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на ...
 • Постановление № 197 от 28 август 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с постановление № 314 на МС ...
 • Постановление № 198 от 28 август 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и ...
 • Постановление № 199 от 28 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали
 • Постановление № 200 от 28 август 2012 г. за допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ...
 • Постановление № 201 от 30 август 2012 г. за допълнение на постановление № 85 на министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (дв, бр. 35 от 2007 г.)
 • Постановление № 202 от 30 август 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 71 на министерския съвет от 2005 г. за създаване на междуведомствен съвет по участието на република България в нато (дв, бр. 36 от 2005 г.)
 • Постановление № 203 от 30 август 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет с постановление ...
 • Постановление № 204 от 30 август 2012 г. за отменяне на наредбата за националната схема за управление по околна среда и одитиране, приета с постановление № 61 на министерския съвет от 2003 г.
 • Постановление № 205 от 30 август 2012 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "военно дело"
 • Постановление № 206 от 30 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2012 г.
 • Постановление № 207 от 31 август 2012 г. за изменение на постановление № 104 на министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за ...
 • Решение № 698 от 28 август 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "кобилино", участък "нивата" ...
 • Решение № 699 от 28 август 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "крушата - 1", община гоце делчев, област благоевград
 • Решение № 700 от 28 август 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-19 "свети атанас" ...
 • Решение № 712 от 30 август 2012 г. за административно-териториална промяна в община троян, област ловеч - присъединяване на едни населени места към други населени места
 • Споразумение за изменение на споразумението между правителството на република България и правителството на грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация (утвърдено с решение № 625 от 20 юли 2012 г. на министерския съвет. ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република казахстан за икономическо сътрудничество (утвърдено с решение № 18 от 13 януари 2012 г. на министерския съвет. в сила от 13 септември 2012 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети ми-17 (ми-8), ми-35 (ми-24) и техните модификации на територията на ...
 • Указ № 308 от 28.08.2012 г. за награждаване на г-н джеймс уорлик - извънреден и пълномощен посланик на съединените американски щати в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 312 от 29.08.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство баланово, община дупница, област кюстендил
 • Указ № 317 от 30.08.2012 г. за награждаване на г-н франк бауър - президент на фондация "америка за България", с орден "мадарски конник" първа степен