28.09.2012 г.

ДВ, брой 74

Променени актове

 • Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
 • Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
  Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
 • Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (приети с решение № 2193 от 23.х.2008 г. на крс)

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (дв, бр. 64 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 40 от 2004 г.)
 • Постановление № 222 от 20 септември 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на софийския районен съд и ...
 • Постановление № 223 от 20 септември 2012 г. за определяне на тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове на република България в европейската схема за търговия с емисии ...
 • Постановление № 224 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и ...
 • Постановление № 225 от 20 септември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
 • Постановление № 226 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с постановление № 50 на министерския съвет от 2003 г. ...
 • Постановление № 227 от 20 септември 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията за ядрено регулиране, приет с постановление № 199 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 86 от 2002 г.)
 • Решение № 1906 от 30 август 2012 г. за изменение на функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за ...
 • Решение № 1907 от 30 август 2012 г. за изменение на функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (дв, бр. 8 от 2008 г.)
 • Решение № 1908 от 30 август 2012 г. за изменение на функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (дв, бр. 4 от 2009 г.)
 • Решение № 773 от 20 септември 2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV подстанция "добрич" - подстанция "каварна 2" (маяк)" на територията на област добрич
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител джема грозданова към министъра на правосъдието диана ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на европейския съд по правата на човека...
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на дейността на "холдинг бдж" - еад, който да включва дейността на "бдж - пътнически превози" - еоод, за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
 • Решение за създаване на парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до...