11.09.2012 г.

ДВ, брой 69

Променени актове

 • Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
 • Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели на изпитни...
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 28 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мп...
 • Наредба за изменение на наредба № рд-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (дв, бр. 37 от 2012 г.)
 • Постановление № 208 от 3 септември 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с постановление № 238 на МС от 2009 г. ...
 • Решение № 730 от 31 август 2012 г. за предоставяне по право на концесия за добив на подземни богатства от находище "гредо", участъци "охрид" и "палилула", община бойчиновци, област монтана
 • Решение за допълнение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 58 от 2009 г.)
 • Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за промяна и попълване състава на комисията по правни въпроси
 • Решение по доклада за дейността на омбудсмана на република България през 2011 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на социалистическа република виетнам за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ...
 • Указ № 309 от 28.08.2012 г. за освобождаване на любомир милчев тодоров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в Япония
 • Указ № 310 от 28.08.2012 г. за назначаване на георги константинов василев за извънреден и пълномощен посланик на република България в Япония
 • Указ № 311 от 29.08.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във Федеративна Република Бразилия, и за ...